• 1) დაწყებითი სკოლა: 
 • მშობლიური ენისა და ლიტერატურის უცხო ენებისა (ინგლისური, რუსული), მათემატიკის გაძლიერებული სწავლება.
 • ჯგუფური და ინდივიდუალური მეცადინეობა ფსიქოლოგთან.
 • მეტყველების კულტურა.
 • I – IV კლასებში ხალხური და საესტრადო სიმღერის, ხალხური ცეკვების სწავლება.
 • ჭადრაკი.
 • გახანგრძლივებულ დღის რეჟიმი ორჯერადი კვებით, დამატებითი მეცადინეობა სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინაში.
2) საბაზო სკოლა  – VII – IX კლასები :
 • მშობლიური ენისა და ლიტერატურის, უცხო ენებისა და მათემატიკის საფუძვლიანი სწავლება.
 • სასწავლო გეგმით შეთავაზებულ ძირითად უცხო ენებთან ( ინგლისური, რუსული) ერთად დამატებით ფრანგულ მესამე უცხო ენის სწავლება.
 • ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძვლიანი სწავლება.
 • დამატებითი მეცადინეობა სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინაში.
3) საშუალო სკოლა – X – XI – XII კლასები :
 • პროფილური სწავლება მოსწავლეთა მზაობისა და სურვილის გათვალისწინებით.
 • ინდივიდუალური გაძლიერებული სწავლება სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინაში.
 • მზადება უმაღლეს სასწავლებელში მისაღები გამოცდებისათვის.