1. ქართული ენის კათედრა: მარიამ პაპიაშვილი

2. მათემატიკის კათედრა: ნარგიზა დიაკონიძე

3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა: ნანა გაბუნია

4. საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა: ინგა ბიძიშვილი

5. უცხო ენების კათედრა: თამარ დანელია

6. ესთეტიკის კათედრა: მარიამ თოიძე