კათედრები – TIS.GE

1. ქართული ენის კათედრა: თამილა მახარაშვილი

2. მათემატიკის კათედრა: ნარგიზა დიაკონიძე

3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა: ხატია ზურაშვილი

4. საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა: სოფიკო ნიკურაძე

5. უცხო ენების კათედრა: ირმა შანშაშვილი

6. ესთეტიკის კათედრა: მარიამ თოიძე